Dátum: 8. apríla 2013

Zelená pre seniorov 2013

Na Slovensku sa každoročne zvyšuje počet obyvateľov starších ako 60 rokov a v súčasnosti dosahuje takmer 980 tisíc. Ide o významnú skupinu populácie, preto je dôležité im venovať pozornosť. Prieskumy ukazujú, že takmer polovica seniorov má stále veľa záujmov a tiež prejavuje záujem o dianie vo svojom okolí. Okrem kontaktu s rodinnými príslušníkmi je pre väčšinu starších obyvateľov dôležitý pocit, že sú pre niekoho užitoční a že môžu aj naďalej žiť aktívne. Najväčšie obavy majú zo straty mobility, kontaktu so svetom a z izolácie. Napriek odchodu z pracovného prostredia by uvítali možnosť príležitostnej krátkodobej pracovnej či dobrovoľníckej aktivity, ktorá by pomohla zmierniť ich pocit sociálneho vylúčenia.

V rámci našich aktivít sa v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. dlhodobo snažíme reagovať na potreby seniorov prostredníctvom grantového programu Zelená pre seniorov. Doposiaľ sme v rámci neho podporili 170 projektov celkovou sumou 255 000 €.

V piatom ročníku programu sme na podporu projektov vyčlenenili celkovo 60 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 EUR. Grantový program je otvorený od 2. 4. 2013. Projekty je možné predložiť do uzávierky 2. 5. 2013, a to výlučne elektronicky, prostredníctvom online formulára.

V programe podporíme zmysluplné projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality seniorov a sú zamerané na:

  • vzdelávacie aktivity
  • sebarealizáciu seniorov
  • dobrovoľnícke aktivity
  • integračné aktivity

O podporu sa môžu uchádzať:

  • mimovládne organizácie
  • samosprávy
  • zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť
  • rozpočtové organizácie

Podrobné informácie o grantovom programe Zelená pre seniorov 2013

Výzva č. 5 HU-SK

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu v Slovenskej republike vyhlasujú dňa 3. apríla 2013 5. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (FP) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU‑SK.

Termín elektronického predloženia žiadosti: 9. mája 2013 (do 14:00 hod.) prostredníctvom informačného systému IMIS 2007-2013.

Požadované dokumenty v papierovej forme musia byť zaslané poštou do 15. mája 2013 (pečiatka pošty) alebo doručené do podateľne VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., Maďarsko do 15. M§ja 2013 do 12:00 hod.

Podrobnosti: http://www.husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva