Mesiac: január 2013

Výzva KaHR-31SP-1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 21. decembra 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 3 – Cestovný ruch, opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Termín predkladania žiadostí je do 3.apríla 2013

Kód výzvy: KaHR-31SP-1201

Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31sp-1201/139709s

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.0

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.0, platnú od 12.12.2012. Dokument sa nachádza tu.

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 21. decembra 2012 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201.

Usmernenie môžete nájsť tu

Schémy štátnej pomoci pre operačný program Konkurencieshopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 21. 12. 2012 na svojom webovom sídle Schému štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 6 a Schému štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 27. 12. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve OP ZaSI- FSR-2012/2.1/02. Konanie o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov v rámci jednotlivých kôl, najneskôr do 31.10.2013 alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.

Termín uzavretia prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 28. 02. 2013.

Harmonogram výziev z NSRR

Je k dispozícii harmonogram výziev z OP NS RR na rok 2013.

Harmonogram výziev NSRR 2013