Mesiac: november 2012

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2013 pre program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť a Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva s termínom uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie – 11.1.2013 .

Linky pre bližšie informácie:

http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-20d.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-obyvatelstva-20c.html

Programový manuál k OP KaHR – verzia 3.11

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) verzia 3.11.

Programový manuál je dostupný na: http://www.mhsr.sk/ext_dok-programovy-manual-k-op-kahr_verzia-311doc/139415c?ext=orig

Výzva OPV-2012/3.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA VZDELÁVANIA PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL

Dňa 31. 10. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov;
  • cirkevné stredné odborné školy;
  • súkromné stredné odborné školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 31. 01. 2013.

Všetky informácie nájdete na: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20123104-soro/

Výzva OPV-2012/1.2/06-SORO s názvom SKVALITNENIE VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN METÓDOU VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV ZLEPŠENÍM KVALITY VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Dňa 31. 10. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 28. 01. 2013

Všetky informácie nájdete na

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20121206-soro/

Informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.2/05-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve OPV-2012/1.2/05-SORO s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

Pozvánka a program podujatia