Dátum: 1. októbra 2012

Výzva na úhradu DPH obciam (Program rozvoja vidieka)

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov v y z ý v a oprávnené obce k predkladaniu žiadosti o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2012 v termíne od 27.09.2012 do 25.10.2012 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia: 3.4.1 Základné služby pre obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Viac informácií o výzve nájdete na www stránke: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4834

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Rámcová aktivita: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)

Alokácia: 5 706 481.00 EUR

Výzva vyhlásená od: 28.09.2012 do: 31.10.2013

Znenie výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (vrátane všetkých príloh)