Dátum: 11. septembra 2012

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.08.2012

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 08. 2012 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 novely zákona č. 528/2006 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk

Zverejnené štyri písomné vyzvania na Národné projekty pre OP Informatizácia spoločnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zverejnilo dňa 6. 09. 2012 písomné vyzvania na štyri národné projekty:

„Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR“

„Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia“

„Národný zdravotnícky informačný systém“

„Elektronizácia služieb Národnej rady SR“

Uzávierka písomných vyzvaní je 5. 12. 2012.

Jednotlivé písomné vyzvania môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk