Dátum: 20. augusta 2012

Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch

Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 „Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“  vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.

POZOR! Formulár žiadosti (príloha č. 1) je aktualizovaný

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

www. apa.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT EURÓPSKEHO FONDU PRE INTEGRÁCIU ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN SK 2012 EIF

Dňa 8.augusta 2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2012 EIF v súlade s ročným programom 2012 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Viac informácií k výzve na: http://www.minv.sk/?eif_vyzva

Uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o grant je 15. október 2012.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT EURÓPSKEHO FONDU PRE NÁVRAT SK 2012 RF

Dňa 8. augusta 2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2012 RF v súlade s ročným programom 2012 Európskeho fondu pre návrat.

Viac informácií k výzve na:

http://www.minv.sk/?rf_vyzva

Uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o grant je 8. október 2012.

Oznam RO pre ROP k predkladaniu žiadostí o platbu v mesiacoch august a september

Na základe požiadavky Ministerstva financií SR RO pre ROP vyzýva prijímateľov NFP vo všetkých opatreniach v rámci Regionálneho operačného programu (okrem opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania), aby v záujme eliminovania sezónneho vplyvu na čerpanie NFP predkladali v mesiacoch august – september žiadosti o platbu s väčšou intenzitou. RO pre ROP bude akceptovať aj ŽoP, v ktorých suma deklarovaná prijímateľom bude predstavovať minimálne 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Zdroj: www.ropka.sk