Dátum: 4. mája 2012

Presun eurofondov na prácu pre mladých má EK schváliť do leta

BRATISLAVA 3. mája (SITA) – Minister dopravy Ján Počiatek a európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn rokovali vo štvrtok v Bratislave o využívaní eurofondov. Zaoberali sa najmä návrhom slovenskej vlády na presun peňazí, ktoré majú ísť na podporu programov zamestnávania mladých ľudí. Eurokomisár predpokladá, že žiadosť o realokáciu eurofondov by mala Európska komisia schváliť veľmi rýchlo, najneskôr do začiatku leta. „Záleží na kvalite žiadostí,“ povedal Hahn. Aj Počiatek očakáva, že otázka realokácie finančných zdrojov na zamestnávanie mladých bude uzatvorená v najbližších týždňoch.
„Najdôležitejšou časťou našich rozhovorov bolo rozhodne presunutie peňazí na programy, ktoré budú riešiť problémy zamestnávania najmä mladých. Pán minister predostrel návrhy vlády, odkiaľ získať čerpanie financií na riešenie práve týchto problémov. Onedlho dostaneme aj písomný návrh,“ povedal ďalej Hahn na brífingu. Eurokomisár dodal, že veľmi skoro to budú schopní spoločnými silami urobiť, pretože je v spoločnom záujme bojovať proti nezamestnanosti práve v tejto oblasti.
Počiatek sa neobáva, že by mohli byť eurofondy na projekty zamestnávania mladých zneužité a za dôležité považuje aj kontrolu. „Toto riziko nie je to najväčšie,“ povedal. „Realokácia je plánovaná do dvoch operačných programov a nejde celá suma do Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ale aj Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Myslím si, že je to zmysluplný krok, ktorý sa odhodlávame spraviť,“ povedal ďalej Počiatek. Podľa neho záleží aj na kontrolných mechanizmoch, ako sa definitívne vyladia výzvy, ktoré budú použité v rámci týchto operačných programov.
Vláda Roberta Fica označila čerpanie eurofondov za jednu z priorít. „Zdedili sme tu určitý stav, ktorý treba v mnohých veciach napraviť a mnohé agendy nastoľovať. Využili sme toto stretnutie na vyjasnenie si pozícií a určili sme si už aj niektoré veci,“ vyhlásil minister dopravy. Za potrebné zároveň považuje naladenie úplne novej formy komunikácie aj s Európskou komisiou, ktorá podľa neho bola tiež do veľkej miery zanedbávaná v minulosti. „Teraz je to už len o tom, aby sme aj komisiu presvedčili, že to tak naozaj bude,“ dodal Počiatek.
Európska komisia podľa Hahna očakáva, že nová slovenská vláda, ktorá je na rozdiel od minulej jednoliata, bude mať vôľu zlepšiť čerpanie eurofondov. „Veľmi dôležitá je vysoká kvalita ľudí, ktorí budú s eurofondami pracovať a zároveň je dôležitá aj istá kontinuita. Je to však v rukách vlády,“ uzavrel
Vláda chce využiť 270 mil. eur z eurofondov na podporu zamestnávania mladých ľudí, informoval po stredajšom zasadnutí vlády premiér Robert Fico. V súčasnosti sa na tento účel môže podľa premiéra v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia použiť 50 mil. eur, zvyšných 220 mil. eur sa má na podporu zamestnávania mladých ľudí presunúť z iných operačných programov. Z Operačného programu Informatizácia spoločnosti chce kabinet vziať 100 mil. eur, ďalších 50 mil. eur má ísť z Operačného programu Vzdelávanie, 35 mil. eur z Operačného programu Veda a výskum a zvyšných 35 mil. eur z Operačného programu Doprava. Výsledná suma 270 mil. eur sa má pritom rozčleniť do dvoch operačných programov, a to Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Takýto návrh na presun prostriedkov medzi operačnými programami vláda podľa premiéra predloží na schválenie Európskej komisii. Zdroj informácie: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=123955

Zverejnenie povinných údajov v zmysle zákona č. 528/2006

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie v  nadväznosti na povinnosti, týkajúce sa zverejňovania údajov v zmysle ustanovení noviel  k  zákonu č. 528/2006 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zverejnilo údaje požadované v § 33 tohto zákona na svojej stránke http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/.

Usmernenie č. 1 k Výzve s kódom KaHR – 21SP – 1202 a následné zrušenie danej výzvy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve s kódom KaHR – 21SP – 1202 na predkladanie Žiadostí o NFP pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci. Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve je zmena oprávnenej aktivity výzvy č. 5 výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody; a to v nadväznosti na Výberové kritérium e) pre rozvody tepla.

Vzhľadom na skutočnosť, že usmernením dochádza k zmene podmienok poskytnutia pomoci (oprávnenosť aktivít projektu), na základe Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, § 13, zverejnením usmernenia zároveň dochádza k zrušeniu výzvy.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o NFP na rok 2012 pre operačný program Vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svoje stránke aktualizovaný „Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rok 2012 pre operačný program Vzdelávanie“ pre dopytovo orientované projekty (SORO – ASFEU).

Harmonogram môžete nájsť tu.