Dátum: 24. júna 2011

Komunikačný plán pre OPV a OPVaV

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačné programy Výskum a vývoj a Vzdelávanie zverejnilo na stránke Komunikačný plán pre OPV a OPVaV – aktualizácia č. 1.

Dokument môžete nájst tu.

Vyhlásenie 4. výzvy Programu Európskej Teritoriálnej Spolupráce Stredná Európa

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán Programu Európskej Teritoriálnej Spolupráce Stredná Európa informuje, že Riadiaci orgán Programu Stredná Európa vyzýva verejné a súkromné organizácie aktívne v rámci regiónov Slovenskej republiky ako aj celého územia programu Stredná Európa, aby predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ERDF v rámci 4. výzvy na predkladanie projektových návrhov, na vymedzené oblasti intervencie č. 1.3, 2.4, 3.4, 4.1 a 4.3. Výzva je vyhlásená ku dňu 10. júna 2011 a bude otvorená do 14. októbra 2011.

Priorita 1– Uľahčenie inovácií v Strednej Európe
1.3 Podpora rozvoja poznatkov

Priorita 2 – Zlepšenie dostupnosti Strednej Európy a v rámci nej
2.4 Podporenie informačných a komunikačných technológií a alternatívnych riešení posilňovania prístupu

Priorita 3 – Zodpovedné využívanie životného prostredia
3.4 Podpora environmentálne priaznivých technológií a aktivít

Priorita 4 – Zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktivity miest a regiónov
4.1 Rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územná spolupráca
4.3 Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá a regióny

Na výzvu bude poskytnuté minimálne 22,5 mil. EUR zo zdrojov ERDF. Tato čiastka bude navýšená v prípade, že sa uvoľnia prostriedky pridelené na už schválené projekty z predchádzajúcich výziev. Všetky informácie a dokumenty k 4. výzve nájdete na stránke programu www.central2013.eu, prípadne na stránke MŽP SR www.minzp.sk v časti Stredná Európa, alebo môžete kontaktovať pracovníkov kontaktného miesta Programu Stredná Európa pre Slovenskú republiku.

Výzva nadačného fondu Slovak Telecom a nadácie Intenda

Výzva „Podpora znevýhodnených skupín“

Nadačný fond Slovak Telekom a nadácia Intenda vyhlasuje výzvu v rámci programu „Podpora znevýhodnených skupín“

Zámerom programu Podpory znevýhodnených skupín je zvýšiť šance na plnohodnotný život pre mladých ľudí s telesným mentálnym alebo zmyslovým znevýhodnením a pre ľudí žijúcich v sociálnej izolácii a sociálne znevýhodnených ľudí. Ako prostriedok k vytváraniu podmienok pre dôstojný život, ale aj ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a zblíženiu sa týchto znevýhodnených skupín obyvateľstva s bežnou populáciou (k integrácii) v tomto programe slúžia informačné a komunikačné technológie.

Termín uzávierky: 1.8.2011

Maximálna výška podpory: 5000 EUR

Podrobné informácie a formuláre nájdete TU

Pripravované podujatia k aktuálnej výzve OP ŽP

V operačnom programe životné prostredie bola vyhlásená nová výzva, a to výzva v prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.1 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov  OPZP-PO4-11-3

Regionálne environmentálne,  poradenské a informačné centrá (ďalej len REPIS)  pripravuje informačné semináre súvisiace s touto výzvou.

Zoznam informačných seminárov:

27.6.2011 Banská Bystrica    POZVÁNKA
27. a 30.6.2011 Žilina             POZVÁNKA
29.6.2011 Prievidza                POZVÁNKA
30.6.2011 Poprad                   POZVÁNKA
30.6.2011 Košice                    POZVÁNKA
13.7.2011 Nitra                      POZVÁNKA
20.7.2011 Nitra                      POZVÁNKA