Dátum: 10. marca 2011

Výzva na rok 2011 – Nástroj LEADER NSK 2

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2011

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je od 16.02.2011.

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je do 18.04.2011 (do 15:00 hod).

Viac informácií aj na www.leadernsk.sk v sekcii Aktuality.

Odbor strategických činností
Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

Prílohy :

Výzva LEADER NSK 2 (2011) : (PDF 104kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácií : (RTF 5,95MB)

Pokyny k vypracovaniu žiadosti : (RTF 5,57MB)

Predbežný návrh projektu : (RTF 5,55MB)

Usmernenie 2 : (PDF 314kB)

Dodatok č.1 k Usmerneniu 2 : (PDF 181kB)

Výzva na zapojenie obce do projektu prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny

Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 schválila vláda SR na 36. schôdzi 9. marca 2011 (ďalej len prvý realizačný projekt). Tento realizačný projekt je zameraný na realizáciu opatrení prevencie pred povodňami a revitalizáciu krajiny v katastrálnych územiach obcí Slovenskej republiky. Realizáciou opatrení sa vytvoria vodozádržné prvky a systémy v objeme minimálne 30 000 m3 na území každej obce vybranej do prvého realizačného projektu. Projekty majú znížiť povodňové riziká a zmierniť dopady prívalových dažďov na tvorbu lokálnych povodní.

Výber obcí bude prebiehať na základe prihlásenia sa obce do prvého realizačného projektu prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke Úrad vlády SR (viďte link nižšie), za predpokladu, že spĺňa vyššie uvedené kritéria pre zaradenie do prvého realizačného projektu, potvrdí záujem o zaradenie do prvého realizačného projektu a deklaruje pripravenosť začať s prípravou a nadväznou realizáciou revitalizačných opatrení a opatrení prevencie pred povodňami na území svojho katastrálneho územia počas apríla až októbra 2011.

Oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou zapojenia sa do realizácie opatrení prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny. Obec, ktorá má záujme o zapojenie sa do projektu sa musí najneskôr do 17.3.2011 zaregistrovať prostredníctvom jednoduchého formuláru (cez internetovú stránku Úradu vlády SR alebo zaslaním prihlášky faxom). Do prvého realizačného projektu bude zaradených maximálne 200 obcí, ktoré najviac vyhovujú kritériám pre zaradenie do prvého realizačného. Obec dostane potvrdenie o zaradení do prvého realizačného projektu emailom obratom v piatok 18.3.2011.

Prihláška do prvého realizačného projektu:

http://www.krajina.gov.sk/24593/prihlaska-do-prveho-realizacneho-projektu.php

Plné znenie prvého realizačného projektu:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19315