Mesiac: január 2011 (strana 1 / 3)

Oznámenie novozvoleným starostom obcí a primátorom miest

Pôdohospodárska platobná agentúra, sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, upozorňuje všetkých novozvolených starostov obcí a primátorov miest, ktoré majú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú povinní písomne informovať Pôdohospodársku platobnú agentúru, sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci , Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, o zmene starostu/primátora v príslušnej obci/meste. K písomnej informácii je potrebné uviesť číslo zmluvy, ktorej sa oznamovacia povinnosť týka a priložiť kópie dokladov:

•    osvedčenie o zvolení (§49 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí),
•    doklad o zložení sľubu starostom (§ 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Počet vyhotovení kópií dokladov musí zodpovedať počtu uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (napr. dve uzatvorené zmluvy = dve vyhotovenia každého dokladu).

Pre obce/mestá, ktoré majú uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku resp. majú podanú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na opatrenie implementované prostredníctvom osi 4 (LEADER), platí povinnosť zaslať hore uvedené doklady v príslušnom počte vyhotovení iba na Regionálne pracovisko Nitra, Akademická 4, P.O. BOX 6, 949 10 Nitra.

Zdroj www.apa.sk

VÝZVA na predkladanie žiadostí na rok 2011 – Kultúra národnostných menšín

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín

VÝZVU
na predkladanie žiadostí na rok 2011

zameraných na podporu kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby, aktivít divadelných a ľudovoumeleckých súborov, na podporu záujmovej činnosti a využitia voľného času, na podporu výskumu kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín, edičnej činnosti, periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov, aktivít kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií, na podporu vzdelávacích projektov, zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít v programe KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2011

Gestor programu: generálny riaditeľ sekcie národnostných menšín

Zdroj:www.vlada.gov.sk

Zverejnenie Zoznamu schválených žiadostí a Zoznamu zmluvne viazaných projektov v rámci OP KaHR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy KaHR-21SP-0901 a Zoznam zmluvne viazaných projektov v rámci výzvy KaHR-22VS-0801.

Bližšie informácie nájdete tu.

Zdroj: www.nsrr.sk

Na štátne dotácie na kotly a kolektory bude v roku 2011 k dispozícii vyše 2,6 milióna EUR

V roku 2011 budú pre posudzované žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach podľa Ministerstva hospodárstva SR k dispozícii prostriedky v celkovej sume 2 675 200,88 €.

Na program, ktorý nadobudol účinnosť 20. 4. 2009, bolo pôvodne vyčlenených 8 miliónov EUR. V roku 2009 získalo 603 prijímateľov pomoc v celkovej hodnote 499 541,05 € a v roku 2010 bola vyplatená 1810 prijímateľom dotácia v celkovej výške 1 858 070,35 € . Ako uviedlo ministerstvo hospodárstva, od spustenia programu bola vyplatená 2 413 prijímateľom dotácia v celkovej výške 2 357 611,40 €.

Podľa ministerstva hospodárstva boli po rozpočtových opatreniach pre rok 2011 na realizáciu programu presunuté prostriedky v celkovej výške 4 311 929,65 €, z nich sa však musia ešte preplatiť dotácie schválené v období september až december 2010 vo výške 1 636 728,77 € pre 1702 prijímateľov.

Podrobnejšie informácie o Programe vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

Konkrétne príklady využitia podporených zariadení s prepočtom návratnosti investície

Zdroj:www.siea.sk

Výzva na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa

Európska komisia zverejnila 18. 1. 2011 výzvu na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) na rok 2011. Uzávierka výzvy bude vo štvrtok 12. mája 2011 o 17. h (SEČ).

Z programu IEE sú podporované medzinárodné projekty neinvestičného charakteru do výšky 75% oprávnených nákladov v nasledovných oblastiach

 • Energetická efektívnosť (rozpočet 12 mil. EUR)
 • Obnoviteľné zdroje energie (rozpočet 16 mil EUR)
 • Využívanie energie v doprave ( rozpočet 12 mil. EUR)
 • Integračné aktivity (rozpočet 27 mil. EUR) ako napr. mobilizácia lokálnych investícií do energetiky, energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v budovách

Rozpočet na projekt sa pohybuje obyčajne v rozmedzí 0,5 – 2,5 mil EUR.

Na medzinárodnom projekte sa musia zúčastniť minimálne 3 organizácie (súkromné, alebo verejné) z troch rôznych oprávnených krajín (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Nórsko, Island, Lichenštainsko).

Bližšie informácie sú k dispozícii na http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

VYHLASOVATEĽ: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
DÁTUM VYHLÁSENIA: 12. január 2011
TERMÍN UZÁVIERKY: 11. február 2011
TRVANIE PROJEKTU: rok 2011

Adresy na predkladanie žiadostí: príslušný obvodný úrad v sídle kraja podľa sídla predkladateľa

Legislatívny rámec: zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť štátnym orgánom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám alebo štátnym účelovým fondom

Ďalšie informácie:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality (48,6 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie (200,4 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie (92,1 kB)

Zásady plnenia zmluvy (50,4 kB)

Záverečná správa o realizácii projektu v oblasti situačnej prevencie (307,9 kB

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2011

  Dotačné programy
  1 Obnovme si svoj dom (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
  2Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
  3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice (účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry)
  4 Umenie (účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)
  5 Pro Slovakia (účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)
  6 Národný cintorín v Martine

  7 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

  8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť (účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

  9 Kultúrne poukazy (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

  Dotačný program Kultúra národnostných menšín prechádza od roku 2011 na Úrad vlády Slovenskej republiky

  Program EÚ – Mládež v akcii

  Mládež v akcii je iniciatíva, ktorá môže pomôcť aktívnym mladým ľuďom, ale aj obciam uskutočňovať zaujímavé nápady prostredníctvom dotácie.

  Pre viac informácií môžte kliknúť na www stránku http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/Home.alej

  Boli vydané formuláre a podmienky pre projekty podávané a schválené v roku 2011, ktoré nájdete na:

  http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/Dokumenty/Ziadosti-a-zaverecne-spravy/Formulare-platne-pre-rok-2011.alej

  Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

  Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje  výzvu na predkladanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.

  Výzva MK SR na rok 2011 (pdf 2,0 MB)

  Viac informácií nájdete TU

  Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o NFP č. OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01

  Fond sociálneho rozvoja na základe súhlasného stanoviska Riadiaceho orgánu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia predlžuje termín na informovanie žiadateľov o NFP o schválení, resp. neschválení žiadostí o NFP do 28.2.2011.

  Staršie články