Mesiac: november 2010 (strana 1 / 2)

Diskusia o budúcnosti regionálnej politiky v rámci programového obdobia 2013 – 2020

Hlavným cieľom európskej regionálnej politiky EÚ je podporiť ekonomickú prosperitu a sociálnu kohéziu vo všetkých 27 členských štátoch a 271 regiónoch Únie. Podľa súčasného finančného rámca na obdobie rokov 2007 a 2013 sa na regionálnu politiku vyčleňuje v priemere 50 miliárd eur ročne  – čo je približne tretina celkového rozpočtu EÚ. Financovanie prichádza z troch fondov, ktoré sa nazývajú aj štrukturálnymi fondmi. Ide o Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond (KF).

V súčasnosti boli začaté oficiálne rokovania o podobe kohéznej politiky v programovom období 2013 – 2020. Komisia a jednotlivé členské štáty – najmä tie, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004 sa snažia ostatné krajiny presvedčiť o potrebe zachovania súčasnej výšky financovania a podpory regionálnej politiky. Na druhej strane mnohé vlády už naznačili, že do rozpočtu Európskej únie by malo ísť v budúcom programovom období menej prostriedkov, čo súvisí s deklarovaným šetrením a trvalou udržateľnosťou verejných financií.

Dňa 10. novembra zverejnila Európska komisia svoju Piatu kohéznu správu o hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorou sa začínajú oficiálne rokovania o budúcom rozpočte EÚ v programovom a rozpočtovom období 2014 až 2020, s dôrazom na regionálnu politiku. Piata kohézna správa, ktorú schválila Komisia, je 264- stranový dokument analyzujúci dopady a výsledky kohéznej politiky počas siedmych rokov predchádzajúceho rozpočtového obdobia (2000 až 2006) a porovnávajúci hospodársky rast a mieru zamestnanosti v každom z 271 regiónov Európskej únie- vrátane členských štátov, ktoré do EÚ vstúpili po roku 2004.

Podľa návrhu Európskej komisie na reformu kohéznej politiky EÚ po roku 2013 by sa mali regionálne fondy napojiť na ciele stratégie Európa 2020. Hlavná pozornosť sa bude upriamovať na hľadanie spôsobov ako členským štátom pomôcť pri dosahovaní ambicióznych cieľov tejto stratégie. Tie sa týkajú najmä znovu nastolenia hospodárskeho rastu, vytvárania nových pracovných miest a energetickej efektívnosti. O návrhu z dielne Komisie sa teraz bude diskutovať niekoľko najbližších mesiacov i prostredníctvom verejnej diskusie o regionálnej politike. Zainteresované strany, vrátane členských štátov a rôznych regionálnych a miestnych združení, vlád a orgánov Európskej komisie majú možnosť vyjadriť svoje priority a želania ohľadne budúcej kohéznej politiky do konca januára 2011. Názory Komisie a jednotlivých aktérov budú následne prediskutované na Piatom kohéznom fóre, ktoré sa uskutoční v Bruseli na prelome januára a februára budúceho roku.

Konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na 2. medzinárodnú konferenciu Národnej siete rozvoja vidieka SR

„Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader“.

ktorá sa bude konať v dňoch 1. – 2. decembra 2010 v kongresovej sále „Lagoon hotela Senec, Slnečné jazerá – sever, Senec

POZVÁNKA

Konferencia k OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia organizuje konferenciu

„OPERAČNÝ PROGRAM NA POLCESTE…“

23. novembra 2010, Hotel Bôrik, Bratislava

Na stiahnutie:

Program konferencie

Program rozvoja vidieka – aktualizácia zoznamu ukončených projektov pre výzvu na vrátenie DPH

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila aktualizované zoznamy ukončených projektov podľa opatrení 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí zverejnených ako prílohy zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam zo dňa 8.11.2010.

Žiadosť na úhradu DPH obciam nájdete na:

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=3625

Aktualizované zoznamy ukončených projektov si môžte stiahnuť aj priamo na našej stránke:

Zoznam ukončených projektov k 8. 11. 2010 opatrenie 3.4.1. (pdf, 160.68 Kb,)

Zoznam ukončených projektov k 8. 11. 2010 opatrenie 3.4.2. (pdf, 191.58 Kb)

Výzvy plánované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Do konca decembra 2010 riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 plánuje spustenie tretej výzvy na podávanie projektov. Pre žiadateľov bude k dispozícií obmedzené množstvo opatrení, nakoľko žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú predkladané prostredníctvom elektronického systému IMIS 2007 – 2013.  Spustenie limitovaného počtu opatrení poskytne príležitosť pre žiadateľov zoznámiť sa so systémom.

V priebehu roka 2011 bude spustená i v poradí štvrtá výzva na predkladanie projektov  a organizované prislúchajúce sprievodné podujatia ( informačné dni, fóra na vyhľadávanie partnerov, tematické workshopy). Viac informácií je možné nájsť na stránke  http://www.husk-cbc.eu/sk/.

Podmienkou podania žiadosti o NFP je vytvorené projektové partnerstvo zo slovenských i maďarských organizácií. Regionálna rozvojová agentúra – Nitra disponuje databázou potencionálnych projektových partneroch na území cezhraničného maďarsko slovenského regiónu a databázou ich projektových zámerov, prípadne vie pomôcť s vyhľadaním partnera v Maďarsku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Ukončenie implementácie projektu HUSKI a jeho prínosy pre región

Regionálna rozvojová agentúra Nitra v spolupráci s partnerskými agentúrami zo Slovenska  a Maďarska v auguste 2010 ukončila implementáciu projektu „Maďarsko – slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce“ (HUSKI). Poslednou aktivitou projektu bola záverečná konferencia o cezhraničnej spolupráci, ktorá sa uskutočnila dňa 24.8.2010 v Santovke za účasti predstaviteľov verejného, tretieho i súkromného sektora z Maďarska a Slovenska.

V rámci projektu HUSKI bolo zámerom projektových partnerov poskytovať technickú asistenciu pre organizácie v regiónoch na oboch stranách hranice, ktoré sú zároveň potencionálni príjemcovia v rámci Programu maďarsko slovenskej cezhraničnej spolupráce.  Okrem workshopov a fór pre hľadanie partnerov bola a je ponúkaná nepretržitá možnosť nájdenia partnerov a poradenstvo v otázkach prípravy projektov  v rámci výziev programu.

Vytipovanie a podpora spracovania projektových zámerov do formy úspešných projektov v oblasti hospodárstva, energetiky, kultúry, turizmu, životného prostredia a ochrany prírody následne zabezpečí prísun finančných prostriedkov, ktoré prispejú k cezhraničnému rozvoju regiónov. Jedným z prínosov projektu je i aktivizácia miestnych organizácií pri riadení a spolupráci na rozvoji svojho regiónu. V dlhodobom horizonte projekt rozšíri možnosti ďalšej spolupráce aktérov v regióne, umožní výmenu skúseností medzi krajinami a regiónmi, napomôže vytipovaniu spoločných záujmov v území a podporí spoločný rozvoj.

V rámci projektom vytvorených tematických sietí bolo zozbieraných 28 projektových zámerov  podľa reálnych potrieb cezhraničného územia.  Základy početných účelových partnerstiev  z oblasti ekonomiky, energetiky, kultúry, turizmu a životného prostredia boli vytvorené pre spoluprácu na príprave spoločných projektov reagujúcich na výzvy z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovensko 2007 – 2013. Vyhlásenie tretej výzvy je momentálne aktuálnou témou, nakoľko bude zverejnená do konca roka 2010.

Projektoví partneri zaznamenali mnoho kladných ohlasov na projekt HUSKI a preto uvažujú o jeho pokračovaní pri zohľadnení získaných skúseností a pripomienok účastníkov projektu.

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 3. 11.2010)

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 3. 11. 2010 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie z 3. 11. 2010 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 18. 10. 2010.

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 3. 11. 2010)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04

Dňa 11. 11.2010 Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK

Bližšie informácie o výzve nájdete na:

http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/vyzvy-4/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr–2010-2.2-04.ews

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03

Dňa 11. 11.2010 Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Dátum uzavretia výzvy priebežne do 31. 03. 2011, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu. Prvé kolo hodnotenia žiadostí o NFP bude uzavreté 31. 01. 2011.

Viac informácií o výzve nájdete na:

http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/vyzvy-4/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi–fsr-2010-2.1-03.ews

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Dňa 11. 11.2010 Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia:

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Rámcová aktivita č. 2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

Dátum uzavretia výzvy: priebežne do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu, najneskôr do 30.12.2011.

Bližšie informácie o výzve nájdete na:

http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/vyzvy-4/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-2010-2.1-02.ews

Staršie články